Excusez-nous: French giant Sanofi takes Australia to the cleaners